top of page

論壇文章

台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2024年2月23日
In 公告
公文資訊:https://drive.google.com/file/d/1JG1nn6ZWMn7QRyrLHL3ATc4nhvQ2zbML/view?usp=sharing 活動簡介:https://drive.google.com/file/d/1Ymxh5TcxbWgfMEhjWrbdIBlEAZnKu1DV/view?usp=sharing
0
0
4
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2024年2月23日
In 公告
相關公文:https://drive.google.com/file/d/1uPZpOPcYaRl3N20gvrcszVidSc0wh3dB/view?usp=sharing 報名表(紙本):https://drive.google.com/file/d/18Jw8d6ZWcIxJ5wroTPHGpeH40cMoB5sG/view?usp=sharing 報名表(google表單):https://reurl.cc/D488rN
0
0
6
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2024年2月22日
In 公告
時間:2024年3月17日(日)下午3點 地點:潭子教會 台中市潭子區中山路二段241巷26號 連絡電話:04-2535-5682 報名資訊:https://drive.google.com/file/d/1K1hddliWPSQbC2s1ShTRtssQsiqUzqf1/view?usp=sharing
0
0
6
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2024年2月02日
In 公告
時間:2024年2月18日(日)下午3點 地點:忠明教會 台中市西屯區漢口路一段56-1號 連絡電話:04-23170048 傳真:04-23170049 報名資訊:https://docs.google.com/forms/d/1_hLvhym5-mzwSipAzrzroGDRDd22JyW1Tljpj14l9bo/viewform?edit_requested=true(https://docs.google.com/forms/d/1_hLvhym5-mzwSipAzrzroGDRDd22JyW1Tljpj14l9bo/viewform?edit_requested=true)
0
0
13
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2024年2月02日
In 公告
時間:謹訂於2024年3月10(日) 下午3點 地點:南崗教會 南投市新豐路20號 連絡電話:049-226-1010 參加資訊:https://drive.google.com/file/d/12wxYPbfS1_L40_KP3Tzw7S4fTo_Pok99/view?usp=sharing(https://drive.google.com/file/d/12wxYPbfS1_L40_KP3Tzw7S4fTo_Pok99/view?usp=sharing)
0
0
8
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2024年1月11日
In 公告
https://docs.google.com/document/d/17ArRjIkeDzSzOY5mFsEAS7FHwqAOAxT3/edit?usp=drive_link&ouid=113868656703583114743&rtpof=true&sd=true(https://docs.google.com/document/d/17ArRjIkeDzSzOY5mFsEAS7FHwqAOAxT3/edit?usp=drive_link&ouid=113868656703583114743&rtpof=true&sd=true)
0
0
35
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年12月26日
In 公告
https://drive.google.com/file/d/19bu7QCN6Pd-TQp2UkHKkW-g1Ra5Xc4xl/view?usp=sharing(https://drive.google.com/file/d/19bu7QCN6Pd-TQp2UkHKkW-g1Ra5Xc4xl/view?usp=sharing)
0
0
76
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年12月07日
In 公告
個資公告拍照回傳:https://f(https://forms.gle/PNvWH1rPV1wpaNHc6)orms.gle/PNvWH1rPV1wpaNHc6(https://forms.gle/PNvWH1rPV1wpaNHc6) 負責人回報:https://forms.gle/nVd5aigE5AKZFQM19(https://forms.gle/nVd5aigE5AKZFQM19)
0
0
50
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年12月06日
In 公告
93229號函https://d(https://drive.google.com/file/d/1DopfevvMd4Tcy04yIXPTh-LQ7V5Ll6VQ/view?usp=drive_link)rive.google.com/file/d/1DopfevvMd4Tcy04yIXPTh-LQ7V5Ll6VQ/view?usp=drive_link(http://drive.google.com/file/d/1DopfevvMd4Tcy04yIXPTh-LQ7V5Ll6VQ/view?usp=drive_link) 93230號函https://d(https://drive.google.com/file/d/1QVCzAV941PEpQdkyZJZcgg5X73oS_Xfw/view?usp=drive_link)rive.google.com/file/d/1QVCzAV941PEpQdkyZJZcgg5X73oS_Xfw/view?usp=drive_link(http://drive.google.com/file/d/1QVCzAV941PEpQdkyZJZcgg5X73oS_Xfw/view?usp=drive_link)
0
0
21
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年12月06日
In 公告
https://drive.google.com/file/d/1OcvLp7_6hl_g72DgZsuPGu0a40eWBArJ/view?usp=drive_link(https://drive.google.com/file/d/1OcvLp7_6hl_g72DgZsuPGu0a40eWBArJ/view?usp=drive_link)
0
0
44
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年12月06日
In 公告
https://drive.google.com/file/d/1dDo3XPoLRaySqYeLPd_ESm6JNs3FMpDP/view?usp=drive_link(https://drive.google.com/file/d/1dDo3XPoLRaySqYeLPd_ESm6JNs3FMpDP/view?usp=drive_link)
0
0
46
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年11月13日
In 公告
地方教會版本 https://reurl.cc/q0qy8g(https://reurl.cc/q0qy8g) 獨立法人版本 https://reurl.cc/Xmboee(https://reurl.cc/Xmboee)
0
0
20
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年11月06日
In 公告
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tA6WXHtoWRjNwQ2paqNF3qfC_AlLxjRR(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tA6WXHtoWRjNwQ2paqNF3qfC_AlLxjRR)
0
0
60
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年10月16日
In 公告
93199號公文 https://reurl.cc/3e6ZEL(https://reurl.cc/3e6ZEL) 公告個人資料保護法之規定 https://reurl.cc/6Qje46(https://reurl.cc/6Qje46)
0
0
57
台中中會 財團法人台灣基督長老教會
2023年9月08日
In 公告
https://drive.google.com/file/d/1Cv5YtoWeh9tliRdJymiJ0UugYC18SFPU/view?usp=drive_link(https://drive.google.com/file/d/1Cv5YtoWeh9tliRdJymiJ0UugYC18SFPU/view?usp=drive_link)
0
0
71

台中中會 財團法人台灣基督長老教會

管理員
更多動作
bottom of page